Wanneer Intelligentieonderzoek voor kinderen?

Ouders hebben verschillende redenen om een intelligentieonderzoek te laten doen. Het kan zijn dat de school een ander beeld heeft van uw kind waarbij een onderzoek verheldering kan bieden. Of wanneer de cito score laag uitvalt kan een intelligentieonderzoek als second opinion worden ingezet.

Tevens is een onderzoek een hele goede manier om inzicht te krijgen in de sterk en minder sterk ontwikkelde cognitieve vaardigheden om zo specifieke begeleiding te bieden.

redenen kunnen zijn:

  • concentratie problemen
  • moeite met rekenen of lezen
  • leerproblemen
  • wanneer de lesmethoden niet lijken aan te sluiten bij het kind
  • vermoedens van hoogbegaafdheid
  • onbegrijpbaar gedrag
  • faalangst
  • onderpresteren/ overpresteren
  • schooladvies (zowel basis als voortgezet onderwijs)